Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Ш.Алтанбагана

ТУЗ-ийн дарга

Ц.Ганбат

ТУЗ-ийн гишүүн

П.Нямдорж

ТУЗ-ийн гишүүн

Ц.Төгсөө

ТУЗ-ийн гишүүн

З.Байгалмаа

ТУЗ-ийн гишүүн

Д.Сэргэлэн

ТУЗ-ийн гишүүн

О.Эрдэнэдалай

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ч.Баяртуул

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

В.Ганзориг

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн